top of page
  • rdassessors

Les noves quotes d'autònoms (2023).. tot el que cal saber!

Updated: Oct 26, 2022

A partir de l'1 de gener del 2023 el sistema de cotització es basarà en el rendiment net de l’activitat de l’autònom. Això significa que les empreses i els autònoms tindran l'obligació de presentar una previsió d'ingressos net reals (ingressos – despeses deduïbles). L'objectiu és que els autònoms cotitzin per una base que s’obté a partir dels beneficis nets que realment tenen i no per la base de cotització que vulguin, cosa que passava en anys anteriors.


La principal novetat es que hi hauran 15 trams de cotització i quotes. Aquestes quotes van des dels 230 a 500 euros l'any 2023.
Any 2023: Per exemple, els autònoms amb un rendiment net inferior a 670 euros en pagaran 230 euros, mentre que aquells que superin els 6000 euros en pagaran 500 euros al mes. Els autònoms amb un rendiment net inferior a 1700 euros pagaran pràcticament el mateix que actualment (1 euro més a l'any). Les quotes mínimes disminuiran en els propers anys mentre que les superiors a 1.700€ s’aniran augmentant.


Com calcular la quota d'autònom

La quota d’autònom es calcula en base al rendiment net. Es a dir a la diferencia entre els ingressos menys les despeses deduïbles anuals.

Un cop has obtingut el rendiment net anual hauràs de dividir-lo entre 12. D'aquesta manera, obtindràs el rendiment net mensual. Cal tenir en compte que et pots aplicar un 7% de despeses de difícil justificació per a autònoms o del 3% per a autònoms societaris.
Qui surt beneficiat amb aquest nou sistema?

Aquest nou sistema de quota d'autònoms busca beneficiar els autònoms amb les rendes més baixes. Les grans reduccions són visibles, sobretot, en els rendiments nets menors de 670 euros.

En canvi, els autònoms amb rendiments superiors a 1700 euros veuran com augmenta la seva quota mensual, reduint així el benefici final. Si tenim en compte que, per a un autònom que guanya 1851 euros, pagarà 913 euros més a l'any, podria veure afectada l'estabilitat del negoci. Aquesta quota anirà disminuint cada any als trams amb uns beneficis més baixos, mentre que, als més alts, anirà augmentant.


Dues novetats mes de la reforma:

Desgravació del pla de pensions

Una altra novetat és que els autònoms es podran desgravar un 10% de les aportacions al pla de pensions a l'IRPFPrestació per cessament d’activitat

Aquesta reforma incorpora una prestació per cessament parcial d'activitat del 50% de la base reguladora, compatible amb una altra activitat, i que es podrà cobrar en un període de quatre mesos fins a dos anys, aplicable a treballadors autònoms que acreditin les circumstàncies següents:

- Una reducció del 75% del nivell d'ingressos o vendes durant dos trimestres, inclosos els deutes amb creditors no públics.

- Una reducció de jornada o suspensió de contractes del 60% de la plantilla, en cas de tenir-la a càrrec.

- Ingressos inferiors a l'SMI.


FAQS:

Quants cops puc canviar de tram a l'any? Quins tràmits cal seguir?

L'obligació de presentar una previsió dels beneficis anuals ha provocat que molts empresaris es posin les mans al cap. I no és per menys, ja que és impossible tenir una bola de vidre per saber amb certesa que passarà el proper any.

Per aquest motiu, el Govern permetrà que els trams de cotització es puguin canviar fins a sis ocasions en un mateix any. Amb efectes des de l'1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre 1 de novembre i 1 de gener de l'any següent. D'aquesta manera cada dos mesos, en funció dels rendiments nets del treballador, es pot modificar la base i per tant la quota a pagar.


Això suposarà que l'autònom haurà de tornar o reclamar les quotes en cas que el tram dels rendiments nets definitius estigui per sota (o per sobre) del que va indicar a les previsions de l'any.

Les variacions a la base de cotització es comunicaran, via electrònica a través del sistema ImportaSS (web seguretat social).

Rojas Donada Assessors contactarà els seus clients (a finals d’any principis del que ve), per comunicara a la seguretat social la vostra previsió d'ingressos. Serà el moment quan tindrem les dades definitives dels vostres ingressos reals.Quan he de pagar el que he cotitzat de menys o m'han d'abonar el que he cotitzat de més?

La regularització es produirà una vegada hagi transcorregut l'any natural en què s'han percebut. Fent un símil amb la declaració de l'IRPF, En funció que ens "surti a pagar o a tornar" trobarem els terminis següents:

- Si ens correspon a nosaltres pagar a la Seguretat Social, tindrem un termini de 2 mesos.

- Si l'administració és la que ens ha de pagar l'excés cotitzat a nosaltres, ho podrà fer en un termini de 4 mesos.


Què passa amb el límit de cotització dels treballadors més grans de 47 anys?

A partir de l'1 de gener de 2023, els treballadors autònoms amb més de 47 anys han d'aportar els seus rendiments nets reals, com qualsevol altre treballador. Amb això desapareixeran els límits a les quanties de la base de cotització de treballadors amb 48 anys o més, que se situen el 2022 entre 1.035,90 i 2.113,20 euros/mes.


Per tant, la reforma implica que els treballadors de més de 47 anys puguin cotitzar per la base màxima permesa (4.139,40 euros mensuals), cosa que pot ser una via per a aquells que en els últims anys d'activitat professional prevegin més rendiments econòmics i vulguin cotitzar per la màxima base permesa de cara a incrementar la quantia de la pensió de jubilació.


Què faig si ja he cotitzat amb anterioritat per una base de cotització més gran a la que em correspon?

Encara que el més comú fins ara per a la majoria de treballadors per compte propi ha estat cotitzar pel mínim permès (quota de 294 euros al mes, excepte autònoms acollits a la tarifa plana) alguns sí que han cotitzat per bases més altes als seus rendiments.


No podem garantir quin serà el tractament que es donarà en aquests casos fins a més desenvolupament normatiu però sí que s'ha avançat que per als autònoms que hagin fet l'esforç de contribuir més del que estrictament els obligava la llei, se'ls permetrà mantenir els drets adquirits i, per tant, se'ls mantindrà, si així ho desitgen, la base per la qual cotitzavenCom afecta la nova quota als autònoms col·laboradors?

La gran novetat per als autònoms col·laboradors és que no podran cotitzar per una base mínima inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Aquest està establert en 1000€ i està previst que arribi als 1049€ en 14 pagues (1.223 euros en 12 pagues) el 2023.

Com que són familiars col·laboradors, no s'han de declarar els ingressos, i aquest és el principal motiu d'establir una quota mínima.

Els autònoms col·laboradors podran continuar acollint-se a les bonificacions i ajudes que ofereixen des de l'Estat.


Com afecta la nova quota als autònoms societaris?

Els autònoms societaris també tindran l'obligació de cotitzar per ingressos reals a partir del 2023. Tot i això, compta amb una peculiaritat respecte als treballadors per compte propi i és que, tindran una base mínima de cotització fixada en 1000 euros al mes o el que es el mateix suposa pagar una quota una quota mínima de 310 euros per al 2023 (320 euros el 2024 i 350 euros el 2025). Això sí, si els ingressos són superiors, les quotes a abonar seran més grans que les que es paguen actualment. Mirar taula anterior per trobar la quota corresponent en funció dels ingressos mensuals.


Es important remarcar sobre la reducció de despeses deduïbles de difícil justificació, que serà del 3% en comptes del 7% que gaudeixen les persones físiques.Com afecta el nou sistema de cotització als nous autònoms?

El Govern continuarà oferint la Tarifa reduïda que serà de 80 euros per a aquells autònoms que hagin decidit començar a treballar per compte propi des del 2023. Prorrogable fins a 24 mesos si no s’arriba al salari mínim interprofessional.

El primer any els cost serà de 80 euros, independentment dels ingressos nets de l'autònom. A partir del segon, si els rendiments del treballador per compte propi són iguals o menors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) – actualment en 1.000 euros – continuarà cotitzant 80 euros al mes i, si supera aquest límit, començarà a cotitzar per ingressos reals.


64 views0 comments
bottom of page