top of page

PIMES

Oferim els nostres serveis comptables, fiscals i laborals a PIMES. Les dades estan emmagatzemades amb la màxima seguretat en un disc dur virtual encriptat. 

Comptabilitat

Registre comptable

T'ajudem a escollir el mètode més eficient per portar la comptabilitat de la teva empresa. Comptabilitat clàssica o comptabilitat en temps real.

Auditoria interna

Amb la nostra auditoria mensual i trimestral les dades comptables estaran actualitzades i ben registrades

Som partners amb Holded

Rojas Donada Assessors es partner amb Holded. Aprofita per gaudir d'un important descompte en aquest programa de comptabilitat al núvol i gaudir de la comptabilitat en temps real . ( Més informació)

Fiscal

Impostos trimestrals i Resum anual

​Càlcul i preparació de les declaracions d'impostos trimestrals, declaracions informatives i resums anuals

Legalització llibres / Comptes anuals

Preparem el registre i la legalització dels llibres i els comptes anuals en el registre mercantil

Impost de societats

​Càlcul del benefici fiscal de l'any i preparació i presentació de l'impost de societats

Laboral

Càlcul i preparació de nòmines

​Càlcul i preparació de nòmines

Obligacions amb la seguretat social i hisenda

Preparem el registre i la legalització dels llibres i els comptes anuals en el registre mercantil

Estudi laboral

​Preparació d'estudis per saber el cost laboral i poder aplicar possibles modificacions.

Anàlisi Estats financers

Estudi de ràtios

Les ràtios economico financeres permeten obtenir conclusions sobre diversos aspectes com la liquiditat, endeutament, rendibilitat, etc.

Compte de resultats analitic

El compte de resultats analitic ens permet analitzar a fons les causes del resultat de l'empresa

Costos i Punt Mort

La comptabilitat de costos permet obtenir conclusions de l'estat de l'empresa

Anàlisi d'estats financers

Anàlisi de balanços i resultats amb ràtios

Analitzem diversos aspectes de la teva empresa com ara la liquidesa, endeutament, rendibilitat, etc..

Comptabilitat analítica compte resultats

El compte de resultats analític ens permet analitzar les causes dels resultats obtinguts.

Comptabilitat de costos i punt mort

Mitjançant la comptabilitat de costos i el punt mort podem veure la salut financera de l'empresa.

bottom of page